MEDICINTILSKUD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERELT TILSKUD

Hvis du får medicintilskud, bliver du registreret i CTR. Her står, hvor stort et beløb du i alt har købt tilskudsberettiget medicin for inden for en periode på ét år - også kaldet en tilskudsperiode.

Din CTR-saldos størrelse har betydning for, hvor meget du får i tilskud. Jo mere tilskudsberettiget medicin du køber, jo mere får du i tilskud.
Læs mere om dette på siden om 
Medicintilskudsgrænser

Du kan se din aktuelle CTR-saldo på din kvittering fra apoteket.

På 
www.fmk-online.dk, under fanebladet Tilskudsbevillinger, kan du også se din aktuelle CTR-saldo, din forrige tilskudsperiodes start- og slutdato samt din aktuelle tilskudsperiodes start- og slutdato. Du skal logge på med NemID.

 

Tilskudsperiode

Tilskudsperioden på et år starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin, efter at den forudgående periode er udløbet.

Tilskud til medicinsk cannabis bliver beregnet separat i Lægemiddelstyrelsens nyoprettede Centrale Tilskudsregister for Cannabis (CTR-C). Du kan derfor have 2 separate tilskudsperioder.
Læse mere om 
Tilskud til medicinsk cannabis i forsøgsordningen.

 

Hvilke oplysninger indeholder CTR?

  • Tilskudsprisen for hvert enkelt medicinkøb, du har foretaget.
  • Hvor stort et beløb, der er givet i tilskud.
  • Hvilken dato du købte din første tilskudsberettigede medicin og dermed startede din tilskudsperiode.
  • Hvilket apotek du handlede på.
  • Om du har bevillinger af medicintilskud (enkelt-, forhøjet- eller terminal).
  • Om du har henstandsordning med et apotek.
  • Om du har helbredstillæg fra din kommune.

 

Hvem har adgang til CTR?

Borgeren: Du kan se din saldo i CTR samt eventuelle udligningsbeløb og bevillinger af individuelt tilskud på fmk-online.dk

Læger: Din læge kan se de samme oplysninger som dig.

Apoteker: Alle apoteker har adgang til oplysningerne i CTR, så det har ingen betydning for dit tilskud, på hvilket apotek du køber din medicin. Du kan frit skifte mellem alle apoteker i Danmark og vil fortsat kunne få de tilskud, du er berettiget til.

Lægemiddelstyrelsen: Lægemiddelstyrelsen har som dataansvarlig for registret pligt til at sørge for, at CTR fungerer, som det skal og kan derfor også tilgå det. Det samme kan eventuelle operatører på Lægemiddelstyrelsens vegne.

 

Kan jeg undgå at være registreret i CTR?

Ja. Men du skal vide, at hvis du ikke vil registreres i CTR, mister du retten til at få tilskud. Du skal gøre alle apoteker du handler på opmærksom på, at du ikke vil registres i CTR.

 
ENKELTTILSKUD

Der kan hos Sundhedsstyrelsen søges "enkelttilskud" til visse lægemidler, som ikke er omfattede af det generelle tilskud, f.eks. til afføringsmidler i visse tilfælde.
Det er lægen, der efter din anmodning, udfærdiger denne ansøgning og indsender den, og det koster 250 kr, som du selv skal betale.
Hvis ansøgningen imødekommes, får du bevillingen tilsendt med posten fra Sundhedsstyrelsen, og samtidig bliver bevillingen synlig i apotekets register.


FORHØJET TILSKUD 

Der kan ligeledes hos Sundhedsstyrelsen søges "forhøjet tilskud" til et lægemiddel, hvis du mener at du ikke kan tåle det billigste præparat i gruppen. Apoteket har pligt til at udlvere det billigste præparat. 

Det er vanskeligt at få bevilget forhøjet tilskud, der skal meget overbevisende argumenter til og de billigere præparater skal være grundigt afprøvet af dig, hvis bevillingen skal gå igennem.

I klinikken kan din læge i samråd med dig udfærdige en ansøgning,. Du skal selv betale, prisen er minimum 150 kr. Der prissættes efter tidsforbrug. 

Hvis ansøgningen imødekommes, får du bevillingen tilsendt med posten fra Sundhedsstyrelsen og samtidig bliver bevillingen synlig i apotekets register.

 

KRONIKERTILSKUD 

AUTOMATISK KRONIKERTILSKUD TIL ALLE BORGERE FRA 1. JANUAR 2016

Med virkning fra den 1. januar 2016 indføres et fast årligt egenbetalingsloft på udgifter til tilskudsberettiget medicin opgjort i tilskudspriser, se GENERELT TILSKUD ovenfor.

 

TERMINALTILSKUD

Døende patienter, som vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem eller på et hospice, skal ikke stilles økonomisk ringere end patienter, der forbliver indlagt på hospital.
Derfor har man vedtaget, at al medicin i den situation er gratis, når patienten har en bevilling af terminaltilskud fra Sundhedsstyrelsen.

Det er patientens læge eller sygehuset, der skal søge Sundhedsstyrelsen om terminaltilskud og ansøgningen koster intet for patienten.

Patienten modtager et brev med bevillingen. Samtidig bliver bevillingen registreret i CTR - Det Centrale Tilskudsregister, så apoteket kan se, at patienten har ret til at få alt sit receptordinerede medicin gratis.

Terminaltilskud dækker ikke udgifter til hjælpemidler eller ernæringsprodukter. Her kan man evt. søge om tilskud hos kommunen.

Tilskuddet ydes for en periode på 1 år. Lægen skal derfor orientere Lægemiddelstyrelsen skriftligt, hvis patienten mod forventning får det bedre og dermed ikke længere opfylder betingelserne for at opretholde bevillingen.

 
KOMMUNALT TILSKUD

Hos socialforvaltningen i din kommune kan du spørge om muligheden for at få tilskud til lægemidler, på andre måder end nævnt ovenfor.

Tilskud fra kommunen kaldes sociale tilskud og bevilges i henhold til pensionsloven, lov om aktiv socialpolitik eller lov om social service. Der er forskellige betingelser, som skal opfyldes, for at sociale tilskud kan gives. Spørg på socialforvaltningen i  kommunen.

 

AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDICIN

Patienter, som i forvejen er i behandling med morfin, beroligende- eller sovemedicin, skal møde op i klinikken for at få deres recept fornyet.

Vejledning til patienter, som er i behandling med afhængighedsskabende medicin.

Nogle lægemidler er afhængighedsskabende, også kaldet vanedannende. Det betyder, at personer, som tager disse lægemidler, kan risikere at blive afhængige af dem.
Lægemidlerne, som det især drejer sig om, er stærke smertestillende lægemidler af morfin typen samt sovemidler og angstdæmpende/beroligende midler, såkaldte benzodiazepiner.
Udover at de kan medføre afhængighed, har lægemidlerne også en række andre bivirkninger, bl.a. kan de påvirke humør, hukommelse, søvn og koncentrationsevne, og de kan hos nogle fremkalde svimmelhed eller faldtendens. Medicinen kan have indflydelse på evnen til at køre bil eller betjene maskiner.
Derfor skal afhængighedsskabende medicin bruges med omtanke, og langvarig behandling skal så vidt muligt undgås.
Vi vil gerne hjælpe dig med at trappe ned/ud af afhængighedsskabende medicin.

 

Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at receptfornyelse af afhængighedsskabende medicin kun kan finde sted ved personligt fremmøde i klinikken. Det er ikke længere muligt at få udskrevet denne type medicin over telefon eller via hjemmesiden/mail. Der kan kun undtagelsesvis laves særaftaler, f.eks. ved døende patienter eller anden alvorlig sygdom, der gør, at man ikke kan komme i klinikken.
Formålet er at øge patientsikkerheden og forebygge afhængighed og bivirkninger.

 

Alle der har et forbrug af afhængighedsskabende medicin skal mindst en gang årligt have en konsultation ved lægen udelukkende omhandlende dette.
Hvis du ikke har været til en årssamtale vedr. afhængighedsskabende medicin inden for det seneste år, bedes du få en tid til konsultation, inden du løber tør for den omtalte medicin igen. Der vil du sammen med lægen drøfte behandlingsmuligheder, fordele og ulemper, tilbydes hjælp til ned/udtrapning og aftale en plan for fremtidige kontroller og receptfornyelse.